కాశి ఖండం

కాశి వైభవం బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారు.. 
స్థలం : మంథని  కరీంనగర్ జిల్లా తెలంగాణా..

kashi khandam Day 1 (2/1) By Vaddiparti Padmakar Garukashi khandam Day - 1 (2/2) By Vaddiparti Padmakar Garukashi khandam Day - 2 By Vaddiparti Padmakar Garukashi khandam Day - 3 By Vaddiparti Padmakar Garukashi khandam Day - 4 By Vaddiparti Padmakar Garukashi khandam Day - 5 (2/1) By Vaddiparti Padmakar Garukashi khandam Day - 5 (2/2) By Vaddiparti Padmakar Garu