ఆంజనేయస్వామివారు తొమ్మిది అవతారాలు


1. ప్రసన్నాంజనేయస్వామి 
2. వీరాంజనేయస్వామి 
3. వింశతి భుజ ఆంజనేయస్వామి 
4. పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి 
5. అష్టదశ భుజ ఆంజనేయస్వామి
6. సువర్చలాంజనేయస్వామి
7. చతుర్బుజ ఆంజనేయస్వామి
8. ద్వాత్రింశద్భుజ ఆంజనేయస్వామి
9. వానరాకార ఆంజనేయస్వామి.

Next
Previous