"సర్వదేవ కృత శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రమ్ " మీకు చక్కని భార్య రావాలంటే..? ( పెళ్లి కాని అబ్బాయిలకు మాత్రమే )క్షమస్వ భగవత్యంబ
క్షమా శీలే పరాత్పరే|
శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ
కోపాది పరి వర్జితే||
ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం
దేవీనాం దేవ పూజితే|
త్వయా వినా జగత్సర్వం
మృత తుల్యంచ నిష్ఫలమ్||
సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం
సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ|
రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం
త్వత్కలాః సర్వయోషితః||
కైలాసే పార్వతీ త్వంచ
క్షీరోధే సింధు కన్యకా|
స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం
మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే||
వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః
దేవదేవీ సరస్వతీ|
గంగాచ తులసీత్వంచ
సావిత్రీ బ్రహ్మ లోకతః||
కృష్ణ ప్రాణాధి దేవీత్వం
గోలోకే రాధికా స్వయమ్|
రాసే రాసేశ్వరీ త్వంచ
బృందా బృందావనే వనే||
కృష్ణ ప్రియా త్వం భాండీరే
చంద్రా చందన కాననే|
విరజా చంపక వనే
శత శృంగేచ సుందరీ||
పద్మావతీ పద్మ వనే
మాలతీ మాలతీ వనే|
కుంద దంతీ కుందవనే
సుశీలా కేతకీ వనే||
కదంబ మాలా త్వం దేవీ
కదంబ కాననే2పిచ|
రాజలక్ష్మీః రాజ గేహే
గృహలక్ష్మీ ర్గృహే గృహే||
ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః
మునయో మనవస్తథా|
రూరూదుర్న మ్రవదనాః
శుష్క కంఠోష్ఠ తాలుకాః||
ఇతి లక్ష్మీ స్తవం పుణ్యం
సర్వదేవైః కృతం శుభమ్|
యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ
సవైసర్వం లభేద్ధ్రువమ్||
అభార్యో లభతే భార్యాం
వినీతాం సుసుతాం సతీమ్|
సుశీలాం సుందరీం రమ్యాం
అతి సుప్రియవాదినీమ్||
పుత్ర పౌత్రవతీం శుద్ధాం
కులజాం కోమలాం వరామ్|
అపుత్రో లభతే పుత్రం
వైష్ణవం చిరజీవినమ్||
పరమైశ్వర్య యుక్తంచ
విద్యావంతం యశస్వినమ్|
భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం
భ్రష్ట శ్రీర్లభేతే శ్రియమ్||
హత బంధుర్లభేద్బంధుం
ధన భ్రష్టో ధనం లభేత్||
కీర్తి హీనో లభేత్కీర్తిం
ప్రతిష్ఠాంచ లభేద్ధ్రువమ్||
సర్వ మంగళదం స్తోత్రం
శోక సంతాప నాశనమ్|
హర్షానందకరం శాశ్వత్
ధర్మ మోక్ష సుహృత్పదమ్||
ఈ పై మంత్రాలను కనీసం 41 రోజులు క్రమం తప్పకుండా పారాయణ చేయడం వలన అబ్బాయిలకు త్వరలో వివాహము అవుతుంది. ప్రతీ శుక్రవారమూ అమ్మ వారికి ఆవుపాలతో చేసిన పరమాన్నము నైవేద్యము పెట్టిన వారికి ఎంత కష్టములో ఉన్ననూ ఆ కష్టములు తొలగి సమస్త సంపదలూ లభిస్తాయి.Next
Previous