జీవితం అంటే అంత తేలిక కాదు. మాములుగా బ్రతికి చచ్చిపోయినవారే మహానుభావులు (త్రివిక్రమ్)


జీవితం అంటే అంత తేలిక కాదు.  మాములుగా బ్రతికి చచ్చిపోయినవారే మహానుభావులు (త్రివిక్రమ్)


Next
Previous